علوم تجربی
The Science of happiness

اصطکاک

اصطکاک نیرویی است که در هنگام حرکت یک جسم بر روی جسم دیگر بین آن ها ایجاد می شود .

همواره در جهت مخالف حرکت اجسام بر آن ها وارد می شود و با شروع حرکت جسم یا ادامه حر کت جسم مخالفت می کند..

فرمول اصطکاک:فرمول اصطکاک

دلیل اصلی اصطکاک وجود ناهمواری هایی می باشد که در هنگام دو جسم با هم در هم فرو می رود و از ادامه حرکت یا از شروع حرکت جلوگیری می کند

اصطکاک به دو صورت می باشد اصطکاک ایستایی و اصطکاک جنبشی

اصطکاک ایستایی: اصطکاکی می باشد که از شروع حرکت جلوگیری می کند مانند هنگامی که با دوچرخه شروع به حرکت می کنیم.

اصطکاک جنبشی: اصطکاکی که از ادامه حرکت جلوگیری می کند مانند هنگامی که اگر در دوچرخه در حال حرکت رکاب نزنیم دو چرخه می ایستد.

همانطور که از فرمول گفته شده مشخص است اصطکاک به دو عامل نیروی عمودی تکیه گاه (N) و جنس بین دو جسم (µ) بستگی دارد و به مساحت و عوامل دیگر هیچ ارتباط و بستگی ندارد.

نیروی اضطکاک در بعضی موارد مفید و در بعضی موارد مضر عمل می کند به عنوان مثال در هنگام بالا  رفتن از کوه اگر اصطکاک بین سنگ و کفش وجود نداشت باعث سر خوردن کوه نورد می شود و یا برای کاهش سر خوردن خودرو ها در روز های برفی از شن استفاده می شود که اصطکاک را افزایش می دهد.

حال توجه شما را به سه آزمایش مهم جلب می کنیم:

 • آزمایش طراحی کنید تا با آن بتوانیم مقدار نیروی اصطکاک وارد بر یک جسم در حال لغزش را اندازه
  بگیریم : برای این کار یک نیروسنج را به جعبه ای که روی میز قرار دارد می بندیم و کم کم نیروسنج را می
  کشیم بیشترین عددی که نیروسنج نشان می دهد و بلافاصله بعد از آن جعبه حرکت می کند می شود مقدار
  نیروی اصطکاک ایستایی .
 • آزمایش طراحی کنید تا بتوان فهمید مقدار نیروی اصطکاک چندان به مقدارسطح تماس دو جسم بستگی
  ندارد : برای این منظور یک آجر را هر بار از یک وَجه آن روی میز می گذاریم و با نیروسنج مقدار نیروی
  اصطکاکش را در لحظه حرکت اندازه می گیریم می بینیم که سه عدد حاصله تقریبا برابرند .
 • آزمایش طراحی کنید تا معلوم شود که وزن یک جسم بر مقدار نیروی اصطکاک آن اثر دارد ؟ یکبار یک
  آجر و دفعه بعد دو آجر متصل به هم را بر روی میز می کشیم وهر بار با نیروسنج مقدار نیروی اصطکاکش
  را در لحظه حرکت اندازه می گیریم معلوم می شود که هرچه وزن بیشتر باشد اصطکاک هم بیشتر است.

برای درک بهتر این مطلب به فیلم آموزشی زیر توجه فرمایید:

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.