علوم تجربی
The Science of happiness

تیم سایت ما

آقای مهدی هاشم زاده

آقای مهدی هاشم زاده

  • مدیریت سایت

مدرس علوم تجربی مدارس برتر استان اصفهان

مدیریت سایت
نویسنده سایت
آقای متین شاهجرا

آقای متین شاهجرا

  • نویسنده سایت

رتبه برتر علوم تجربی آزمون های پیشرفت تحصیلی استان اصفهان

آقای حسام وکیلی

آقای حسام وکیلی

  • نویسنده سایت

رتبه برتر علوم تجربی آزمون های پیشرفت تحصیلی استان اصفهان

نویسنده سایت
تولید محتوا
آقای فراز فخریت

آقای فراز فخریت

  • تولید محتوا

رتبه برتر آزمون های قلم چی و مسئول IT مدرسه غیرانتفاعی مفید اصفهان