علوم تجربی
The Science of happiness

سه قانون مهم نیوتن

همه ما با نام نیوتن برده می شود به یاد خوردن سیب بر سر آن و کشف جاذبه می افتیم.

اما وی خدمت های بزرگی به علم فیزیک کرده هست که در این بین می توان به سه قانون مهم او اشاره کرد .

قانون اول نیوتن :قانون اول نیوتون اینرسی(لختی -ماند) نام دارد که به این معنا می باشد: تمامی مواد دوست دارند حالت اولیه خود را حفظ کنید یعنی اگر ساکن باشد ساکن بماند یا اگر با سرعت ثابت در حرکت است سرعت ثابت خود را حفظ کند و کم و زیاد نشود.

برای مثال میتوان به کشیدن سریع رو میزی هنگامی که وسایل روی آن قرار دارد اشاره کرد که اجسام روی رو میزی بعد کشیده شدن حالت اولیه خود را حفظ می کنند

 

قانون دوم نیوتن:این قانون بیانگر یم فرمول می باشد که به صورت زیر است:

F=m×a

F = نیرو(واحد=نیوتن)                   m= جرم(واحد=کیلوگرم)                 a = شتاب(واحد=نیوتون بر کیلوگرم)

در پست مربوط به شتاب یکی از واجد های گفته شده برای شتاب متر بر مربع ثانیه گفته شد و از این رابطه یک واحد دیگر برای شتاب به دست می آید که آن نیوتون بر کیلوگرم می باشدکه این دو واحد با هم برابر است.

برای مثال :خودرویی به جرم ۱۲۰۰ کیلو گرم در حال حرکت است اگر نیروی ۲۴۰۰ نیوتونی بر آن وارد شود شتاب آن چقدر است ؟

۲۴۰۰ تقسیم بر ۱۲۰۰ برابر ۲ می شود بنابراین شتاب آن برابر ۲ نیوتن بر کیلو گرم می باشد

نکته تستی:نیرو و جرم رابطه مستقیم(هر مقدار جرم زیاد شود نیرو نیز زیاد می شود)، نیرو و شتاب رابطه مستقیم(هر مقدار که شتاب زیاد شود نیرو نیز زیاد می شود)، جرم و شتاب رابطه عکس دارند(هر مقدار جرم زیاد شود شتاب کم می شود)

 

قانون سوم نیوتن : قانون سوم نیوتن معروف به عمل و عکس العمل می باشد که در این رابطه می توان به مشت زدن به دیوار اشاره کرد هر مقدار نیرویی که به جسمی وارد شود آن جسم نیز دقیقا به همان مقدار  ولی در جهت مخالف به جسم اول وارد می شود.

نکته قابل توجه این است که در قانون سوم حتما باید دو جسم وجود داشته باشد و نیرو ها یک اندازه ولی در جهت مخالف باشد.

نکته: در قانون سوم دو جسم حتما نباید با هم ارتباط داشته باشند مانند نیروی آهنربا یا زمین و ماه

برای درک بیشتر فیلم زیر را مشاهده فرمایید

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.