علوم تجربی
The Science of happiness

نیروسنج(وزن)

نیرو سنج وسیله ای برای اندازه گیری نیرو می باشد با نیرو سنج وزن اجسام را نیز می توان اندازه گیری نمود البته امروزه وزن  و جرم اجسام را اشتباها به جای هم استفاده می کنند

نکته قابل توجه این می باشد که جرم در تمام مکان ها یکسان است اما وزن در هر سیاره متفاوت است و بستگی به نیروی گرانش(جاذبه) سیارات دارد و از فرمول زیر به دست می آید

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.