علوم تجربی
The Science of happiness
مرور رده

علوم تجربی نهم

فشار در جامدات

فشار در جامدات به دو عامل سطح مقطع و نیرو بستگی دارد که فرمول آن به شکل زیر است که F برابر نیرو و Aسطح مقطع (مساحت) می باشد . همانطور که می بینیم هر مقدار نیرو زیاد شود فشار نیز بیشتر می شود ولی اگر سطح مقطع را زیاد کنیم مقدار فشار کم…

اصطکاک

اصطکاک نیرویی است که در هنگام حرکت یک جسم بر روی جسم دیگر بین آن ها ایجاد می شود . همواره در جهت مخالف حرکت اجسام بر آن ها وارد می شود و با شروع حرکت جسم یا ادامه حر کت جسم مخالفت می کند.. فرمول اصطکاک: دلیل اصلی اصطکاک وجود…

آزمون پیشرفت تحصیلی دوره اول ۱۳۹۷ پایه نهم با جواب تشریحی

آزمون یشرفت تحصیلی استان اصفهان در روز 28 آذر 1397 برگزار شد برای دریافت سوالات به همراه اسخ نامه تستی و همچینین اسخنامه تشریحی کلیک کنید. دانلود پیشرفت تحصیلی به همراه پاسخنامه تشریحی

سه قانون مهم نیوتن

همه ما با نام نیوتن برده می شود به یاد خوردن سیب بر سر آن و کشف جاذبه می افتیم. اما وی خدمت های بزرگی به علم فیزیک کرده هست که در این بین می توان به سه قانون مهم او اشاره کرد . قانون اول نیوتن :قانون اول نیوتون اینرسی(لختی -ماند) نام…