علوم تجربی
The Science of happiness
مرور رده

درسنامه

سرعت و تندی

برای درک بهتر این مطلب بهتر است ابتدا پست مسافت و جابه جایی را مشاهده بفرمایید. در ابتدا به تعریف سرعت و تندی می پردازیم. تندي متوسط : مسافت پيموده شده در واحد زمان را تندي متوسط گويند فرمول تندی متوسط : واحد های مسافت بر…

مسافت و جابه جایی

در این پست به بررسی تندی و سرعت می پردازیم و تفاوت وشباهت های آن ها را با هم مرور میکنیم.در ابتدا لازم است به دو تعریف بین جابه جایی و مسافت بپردازیم.مسافت :كل مسيرهاي پيموده شده توسط يك متحرک را مسافت گويند.(كه معمولا مستقيم نيست.) مانند:…

نفت خام و روش جداسازی آن

نفت خام خود از چندین نوع هیدرو کربن تشکیل شده است . در هتگام استخراج نفت خام ممکن است همراه آن مقداری آب، نمک و گوگرد نیز یافت شود . برای جداسازی آن از برج تقطیر استفاده می کنند که اساس کار برج تقطیر جداسازی اجزای نفت به کمک نقطه جوش…

هیدروکربن ها

هیدرو کربن ها موادی آلی هستند که در ساختار آنها هیدروژن و کربن وجود دارد و با پبوند های کوالانسی به هم متصل شده اند. هیدرو کربن ها به سه دسته  آلکان ها، آلکن ها و آلکین ها دسته بندی می شود. آلکان ها :ساده ترین آنها متان(CH4) می…

حرکت یون ها در آب

یون ها دارای بار های مثبت(کاتیون) و منفی (آنیون )می باشند که به دلیل بار خود  در آب حرکت می کنند. برای اثبات آن در این مطلب  آزمایش مورد بررسی قرار میگیرد. ابتدا واکنش جالب پتاسیم یدید و سرب نیترات را مورد بررسی قرار می دهیم این واکنش در…

پیوند یونی

تمام اتم ها تمایل دارند که مدار آخر آنها از الکترون پر(اوکتت) باشد و برای این کار پیوند های برقرار می کنند. واکنش هایی که باعث اتصال اتم ها هستند چندین نوع می باشد که در این مطلب به پیوند یونی اشاره کرده ایم. پیوند های شیمیایی…

پلیمر ها(بسپار ها)

پلیمر ها به ملکول های بزرگی که از واحد های کوچکتر ساخته شده می گویند. به طور کلی پلی مر ها به دو دسته طبیعی و مصنوعی وجود دارد . برای طبیعی به هموگلوبین خون ،،نوکلئوتید اسید ها(DNA , RNA)،کراتین ها ، کیتین ، گوشت و.... اشاره کرد.…

لایه اوزون

اوزون یکی از آلوتروپی های  اکسیژن می باشد که از متصل شدن سه اتم اکسیژن به وجود می آید . نماد شیمیایی آن (O3) می باشد. اطراف کره زمین و در لایه استراتوسفر ملکول های اوزون در کنار هم قرار گرفته و لایه را به نام لایه اوزون تشکیل می…

پیوند کوالانسی

تمام اتم ها تمایل دارند که مدار آخر خود تکمیل باشد به عبارت دیگر  از قانون اوکتت پیروی کند. به همین دلیل بین اتم های مختلف پیوند هایی برقرار می شود که این پیوند ها خود به چهار دسته تقسیم بندی می شود. پیوند کوالانسی،پیوند یونی،…

منیزیم (Mg)

منیزیم (Mg) دوازدهمین عنصر جدول تناوبی می باشد که دارای دوازده الکترون می باشد. در اخرین مدار خود دارای 2 الکترون می باشد که به این معنی می باشد که در گروه دوم جدول تناوبی یا گروه معروف به قلیایی خاکی قرار دارد. این اتم دارای عدد…