علوم تجربی
The Science of happiness
مرور رده

علوم تجربی نهم

شتاب

شتاب : به تغییرات سرعت در واحد زمان شتاب گویند که آن را با a نشان می دهند  و واحد آن متر بر  مربع ثانیه(m/s² )می باشد. شتاب دارای سه نوع می باشد یا شتاب صفر است یا شتاب تند شونده یا شتاب کند شونده برای مهفوم این سه موضوع آن ها را با مثال…

سرعت و تندی

برای درک بهتر این مطلب بهتر است ابتدا پست مسافت و جابه جایی را مشاهده بفرمایید. در ابتدا به تعریف سرعت و تندی می پردازیم. تندي متوسط : مسافت پيموده شده در واحد زمان را تندي متوسط گويند فرمول تندی متوسط : واحد های مسافت بر…

مسافت و جابه جایی

در این پست به بررسی تندی و سرعت می پردازیم و تفاوت وشباهت های آن ها را با هم مرور میکنیم.در ابتدا لازم است به دو تعریف بین جابه جایی و مسافت بپردازیم.مسافت :كل مسيرهاي پيموده شده توسط يك متحرک را مسافت گويند.(كه معمولا مستقيم نيست.) مانند:…

نفت خام و روش جداسازی آن

نفت خام خود از چندین نوع هیدرو کربن تشکیل شده است . در هتگام استخراج نفت خام ممکن است همراه آن مقداری آب، نمک و گوگرد نیز یافت شود . برای جداسازی آن از برج تقطیر استفاده می کنند که اساس کار برج تقطیر جداسازی اجزای نفت به کمک نقطه جوش…

هیدروکربن ها

هیدرو کربن ها موادی آلی هستند که در ساختار آنها هیدروژن و کربن وجود دارد و با پبوند های کوالانسی به هم متصل شده اند. هیدرو کربن ها به سه دسته  آلکان ها، آلکن ها و آلکین ها دسته بندی می شود. آلکان ها :ساده ترین آنها متان(CH4) می…

حرکت یون ها در آب

یون ها دارای بار های مثبت(کاتیون) و منفی (آنیون )می باشند که به دلیل بار خود  در آب حرکت می کنند. برای اثبات آن در این مطلب  آزمایش مورد بررسی قرار میگیرد. ابتدا واکنش جالب پتاسیم یدید و سرب نیترات را مورد بررسی قرار می دهیم این واکنش در…