علوم تجربی
The Science of happiness
مرور رده

علوم تجربی هشتم

چشم و اجزای آن

چشم دارای ساختاری تقربیا کروی شکل می باشد که در این مطلب به شرح جزئیات چشم می پردازیم. دور تا دور چشم از 3 لایه تشکیل شده است که هر کدام دارای وظایف خاص خود می باشد. این سه لایه صُلبیه(sclera) ، مَشیمیه(Choroid) ، شبکیه(retina) نام…

فعالیت های نیمکره چپ و راست مخ

همانطور که میدانیم بیشترین قسمت مغز را نیم کره های چپ و راست مخ اشغال کرده هست که هر کدام از این نیم کره ها وظیفه کنترل اعمال خااصی(ارادی) از بدن می باشد. در نیمکره چپ مخ اعمال سمت راست و در نیمکره راست مخ اعمال سمت چپ بدن کنترل می شود.…

واکنش آهن با سولفات مس

در این واکنش ابتدا یک محلول مس سولفات (کات کبود) (CuSO4) با آب تهیه می کنیم رنگ این محلول آبی رنگ می باشد. سپس مقداری براده آهن یا یک میخ آهنی درون محلول مس سولفات می اندازیم. بعد از گذشت زمان میبینیم که رنگ محلول به رنگ سبز رنگ در می…

ساخت باتری با استفاده از لیمو

در این مبحث به ساختن باتری توسط لیمو ترش می پردازیم. یک لیمو ترش را  ماساژ داده تا له شود اما باید به گونه ای باشد که پوسته آن باز نشود. حال یک تیغه مسی وی یک تیغه آهنی را درون لیمو می کنیم. با استفاده از سیم دو سر لیمو را به…

تبدیل انرژی شیمیایی به حرکتی(آزمایش قوطی فیلم و قرص جوشان)

در این آزمایش در یک قوطی مقداری قرص جوشان و اب میریزیم و در آن را میبندیم . مشاهده میکنیم که فشار گاز حاصله در را به بالا پرتاب میکند. این واکنش به این دلیل اتفاق می افتد که گاز های تولید شده از قرص جوشان باعث فشار آوردن به درب…